πηγή :maga.gr

Η παρουσία των ιστολογίων στον παγκόσμιο ιστό αποτελεί μια μορφή διαδικτυακής δημοσιογραφίας που υλοποιεί την έννοια της δημοσιογραφίας των πολιτών και συμβάλλει ουσιαστικά στον εκδημοκρατισμό της δημόσιας επικοινωνίας.

Οι φορείς της δεν είναι εργαζόμενοι στο χώρο των ΜΜΕ αλλά χρήστες του διαδικτύου που δεν έχουν επαγγελματική σχέση με την τέταρτη εξουσία.
πηγή :maga.gr

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Lessons from Sweden's Banking crisis of 1992

Αναδημοσιεύουμε απο το blog του ανωτερω συνδέσμου. Συνήθως αντιγραφουμε ή τουλαχιστον προσπαθουμε να αντιγραψουμε τις καλες προσπαθειες. Επειδή η μετάφραση της google δεν ειναι και η καλύτερη, παραθέτουμε και το ξενόγλωσο κείμενο. Διαβάστε :

By Amol Agrawal
Υπάρχει πολλή σύγκριση της κρίσης με το 1992 κρίση της Σουηδίας. There is a lot of comparison of the crisis with Sweden's 1992 crisis. Για ένα αλφαβητάρι σχετικά με την κρίση Σουηδός και τα διδάγματα δείτε αυτό . For a primer on the Swede crisis and lessons learnt see this . Πρόκειται για μια ομιλία από το Urban Bäckström, τότε Υφυπουργός Οικονομικών της Σουηδίας Υπουργείο. It is a speech by Urban Bäckström, then state secretary at Sweden's Finance Ministry. Η ομιλία δίνεται σε Kansas City Fed Συμπόσιο -1997 . The speech is given at Kansas City Fed Symposium -1997 . Υπάρχει κάποια βιβλιογραφία ως εδώ καλά. There is some literature here as well.

Οι τράπεζες της Σουηδίας, επίσης, είχε λάβει τεράστια έκθεση στο real estate και των αγορών κατοικιών. Sweden's Banks also had taken huge exposure to real estate and housing markets. Οι αγορές μόλις είχε απελευθερωθεί, καθώς και. The markets had just been deregulated as well. Αυτό οδήγησε σε αύξηση του χρέους και κερδοσκοπικές φούσκες. This led to higher debt and speculative bubbles. Το αποτέλεσμα ήταν υψηλότερος πληθωρισμός και ο κύκλος γύρισε. The outcome was higher inflation and the cycle turned. Τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών έγινε μη εξυπηρετούμενων και υπήρξε μια τραπεζική κρίση. The banks assets became Non performing and there was a banking crisis.

Τι έκανε η Σουηδία κάνει; What did Sweden do? Οι ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τη δημιουργία ενός ταμείου εγγυήσεων για την παροχή ρευστότητας και τη διασφάλιση της έναντι των τραπεζών. They recapitalised banks and set up a guarantee fund to provide liquidity and assurance over banks. Bäckström λέει ότι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις σε μια διαχείριση της κρίσης: Bäckström says there are two approaches to a crisis management:

Η σουηδική τράπεζα Υποστήριξη Αρχή έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ δύο εναλλακτικών στρατηγικών. Η πρώτη μέθοδος περιλαμβάνει την παράταση της υποβολής των ζημιών για όσο χρονικό διάστημα είναι νομικώς δυνατή και η χρήση του τρέχοντος εισοδήματος της τράπεζας για τη σταδιακή απαξίωση των ζημιογόνων περιουσιακών στοιχείων. The Swedish Bank Support Authority had to choose between two alternative strategies. The first method involves deferring the reporting of losses for as long as is legally possible and using the bank's current income for a gradual writedown of the loss-making assets. Ένα πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι βοηθά στην αποφυγή της τράπεζας να εξαναγκαστούν σε μαζικές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων σε τιμές χαμηλότερες από μακροχρόνιες τιμές της αγοράς. One advantage of this method is that it helps to avoid the bank's being forced to massive sales of assets at prices below long-run market values. Ένα σοβαρό μειονέκτημα είναι ότι η μέθοδος αυτή προϋποθέτει ότι τα προβλήματα τράπεζα μπορούν να επιλυθούν σχετικά γρήγορα? Διαφορετικά η ένωση δυσκολίες, οδηγώντας σε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, όταν τελικά υλοποιηθούν. A serious disadvantage is that the method presupposes that the bank problems can be resolved relatively quickly; otherwise the difficulties compound, leading to much greater problems when they ultimately materialize. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων μεταξύ των αποταμιεύσεων και δανείων ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1980 είναι μια τέτοια περίπτωση. The handling of problems among savings and loan institutions in the United States in the 1980s is a case in point.

Με την άλλη μέθοδο, ένα ανοικτό λογαριασμό του συνόλου των αναμενόμενων ζημιών και απομειώσεων παρουσιάζεται σε πρώιμο στάδιο. With the other method , an open account of all expected losses and writedowns is presented at an early stage. Αυτό αποσαφηνίζει την έκταση των προβλημάτων και η υποστήριξη που απαιτείται. This clarifies the extent of the problems and the support that is required. Εφόσον οι αρχές και οι τράπεζες κάνουν πιστευτό ότι πρόσθετα προβλήματα δεν έχει αποκρύψει, η διαδικασία αυτή προωθεί επίσης την εμπιστοσύνη. Provided the authorities and the banks make it credible that no additional problems have been concealed, this procedure also promotes confidence. Συνεπάγεται ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μια υπερβολική αντίληψη του μεγέθους των προβλημάτων, για παράδειγμα, εάν τα ακίνητα που έχει αναλάβει σε υπερβολικά επιφυλακτικά εκτιμώμενες τιμές σε μια αγορά που είναι προσωρινά κατάθλιψη. It entails a risk of creating an exaggerated perception of the magnitude of the problems, for instance, if real estate that has been taken over at unduly cautiously estimated values in a market that is temporarily depressed.

Και ποια μέθοδος ήταν η Σουηδία ακολουθήσει; And which method did Sweden follow?

Οι σουηδικές αρχές επέλεξαν τη δεύτερη μέθοδο: γνωστοποιήσουν τις αναμενόμενες ζημίες από δάνεια και σε ρεαλιστικές τιμές τα ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. The Swedish authorities opted for the second method: disclose expected loan losses and assign realistic values to real estate and other assets.

Και ποια προσέγγιση των ΗΠΑ παρακολουθεί; And which approach has US been following? Σαφώς, η πρώτη. Clearly, the first. Δεν αγορές αναρωτιούνται κατάρρευση κάθε φορά που υπάρχει ένα μέτρο πολιτικής. no wonder markets collapse each time there is a policy measure. Δεν υπάρχει καμία αξιοπιστία στις δηλώσεις και τις αγορές αναμένουν χειρότερο είναι να ακολουθήσει. There is no credibility in the statements and markets expect worse is to follow.

Bernanke λέει TARP θα κοστίσει πολύ λιγότερο από ό, τι USD 700 δισ. ευρώ. Bernanke says TARP will cost much lesser than USD 700 billion. Ωστόσο, οι πρόσφατες εκτιμήσεις του ΔΝΤ να πω συνολικά χάνει από τις ΗΠΑ με βάση στοιχεία του ενεργητικού είναι η μόνη 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια και επιπλέον 675 δισεκατομμύρια δολάρια των κεφαλαίων θα απαιτηθεί. However, recent IMF estimates say total looses from US based assets alone is USD 1.4 trillion and further USD 675 billion of capital would be needed. Έτσι, είναι σαφές ότι έχουμε μια μεγάλη διαφορά και οι αγορές δεν πρόκειται να πιστεύουμε δράσεις πολιτικής. Νομισματοκοπείο σωστά λέει αυτά ο αριθμός δεν έχουν σημασία πια. So, clearly we have a big disparity and Markets are not going to believe policy actions. Mint rightly says these number don't matter anymore.

Ώρα να αναγνωρίζουμε τα προβλήματα. Time to acknowledge the problems. Διαφορετικά, πρόκειται να δείτε περισσότερα collpases να πάμε μπροστά. Otherwise, we are going to see more collpases going forward.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου